SK PAINTBALL VARNSDORF

Barvířská 3083 Varnsdorf

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1979)
 

Ne (2013)
 

Návštěvnost stránek

Pravidla florbalu

Tresty

Tady se můžete dočíst o trestech.
6.    TRESTY
601  Obecná pravidla pro tresty
1.    Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.
Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo přestupek spáchal člen realizačního týmu, kapitán potrestaného družstva musí určit hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Pokud to kapitán odmítne nebo je-li v tom okamžiku trestán, hráče vyberou rozhodčí.
Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a příčinou vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder. Není-li přestupek vedoucí k vyloučení spáchaný v souvislosti s hrou, bude nařízeno vhazování. Je-li vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení.
Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.
2.    Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.
Všechny tresty končí se závěrem utkání. Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné na stejné polovině hřiště jako jeho družstvo s výjimkou, když je zapisovatelský stolek a trestné lavice na stejné straně hřiště jako prostory pro střídání. V normální hrací době může potrestaný hráč opustit trestnou lavici během přestávky, ale nemůže opustit trestnou lavici během přestávky mezi normální hrací dobou a prodloužením. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.
Potrestaný hráč, který je zraněný, může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem v poli, který není v tom okamžiku trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo hráče, který ve skutečnosti odslouží trest, bude uvedeno v závorkách. Pokud zraněný hráč vstoupí do hry před uplynutím jeho trestu, bude vyloučen do konce utkání 1.
Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když skončí doba jeho vyloučení.
3.    Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů, kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.
Brankář potrestaný pětiminutovým trestem nebo osobním trestem musí odsloužit trest sám.
Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů ve chvíli, kdy už slouží tresty nebo ve spojitosti s pětiminutovým či osobním trestem, musí odsloužit tresty sám.
Jestliže brankář slouží tresty a družstvo nemá náhradního brankáře, má maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Kapitán proto vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným brankářem a vstoupil do hry, jakmile skončí brankářův trest. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.
4.    Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.
602  Vyloučení na trestnou lavici
1.    Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.
2.    Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.
Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě vždy měřeny dříve než delší. Pokud je během odloženého vyloučení družstvo potrestáno dalším vyloučením, jako první bude měřeno dříve uložené odložené vyloučení.
3.    Družstvo, které má více než dva vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše.
Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstane na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo do doby, kdy po uplynutí pozdějších trestů, je jeho družstvu měřen už jen jeden trest. Všichni trestaní hráči opouštějí trestnou lavici v pořadí, jakém uplynou jejich tresty, stále se však musí přihlížet k pravidlům upravujícím počet hráčů na hřišti. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.
4.    Spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek vedoucí k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě.
Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a stejný hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat.
Následovat po sobě znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, začne se měřit druhý. To neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud měřeny a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče.
Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se začne měřit jeho osobní trest.
Pokud je hráč, který slouží osobní trest, vyloučen na trestnou lavici, měření zbytku osobního trestu se odloží, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry, jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici. Pokud spáchá potrestaný hráč přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloučení do konce utkání.
603  Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici
1.    Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů.
Trest se neruší ani v případě, že byla branka vstřelena během odloženého vyloučení nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucímu k vyloučení. Je-li dvouminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučeních v souvislosti s trestným střílením.
2.    Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se ve stejném pořadí, v jakém byly uloženy.
604  Odložené vyloučení
1.    Všechny druhy vyloučení na trestnou lavici, včetně vyloučení do konce utkání, mohou být odloženy. Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze jedno vyloučení, s výjimkou probíhající brankové situace, kdy může být odloženo i druhé vyloučení.
Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením.
2.    Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než provinivší se družstvo získá a kontroluje míč nebo do přerušení hry.
Během odloženého vyloučení má družstvo, které se neprovinilo, příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Odložené vyloučení musí být uloženo po skončení třetiny nebo utkání. Je-li odložené vyloučení uloženo, protože provinivší se družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním.
Družstvo, které se neprovinilo, musí využít dobu odloženého vyloučení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené vyloučení bude uloženo a hra bude pokračovat vhazováním.
Je-li odložené vyloučení uloženo z důvodu jiného přerušení, hra bude obnovena podle důvodu přerušení.
Pokud družstvo, které se neprovinilo, během odloženého vyloučení vstřelí správně branku, branka bude uznána a poslední odložené dvouminutové vyloučení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny.
Vstřelí-li provinivší se družstvo branku během odloženého vyloučení, branka nebude uznána a hra bude obnovena vhazováním. Vstřelí-li si však družstvo, které se neprovinilo, vlastní branku, branka bude uznána.
605  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučením na trestnou lavici
1.    Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče, zasáhne, blokuje, zvedne, drží nebo kopne do soupeře nebo soupeřovy hokejky. (901, 902, 903, 910, 912)
2.    Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky. (904, 913)
Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.
3.    Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904)
To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.
4.    Pokud hráč přitlačí či strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně. (907)
5.    Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. (909)
6.    Požádá-li kapitán o přeměření čepele a výsledek měření je v souladu s pravidly. (bez signálu)
Trest odslouží kapitán družstva.
7.    Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu)
To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli.
8.    Vyzvedne-li si hráč v poli hokejku z jiného místa než z vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)
9.    Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)
Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.
10.    Brání-li hráč úmyslně ve hře soupeři, který neovládá míč. (911)
Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, narazí zády do soupeře nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem, bude nařízen pouze volný úder.
11.    Brání-li aktivně hráč v poli brankáři při výhozu. (915)
To je považováno za přestupek, pouze je-li protihráč uvnitř velkého brankoviště nebo je-li od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa, kde brankář získal kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře nebo snahu získat míč hokejkou.
12.    Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915)
Pokud je rozehrání či volný úder rozehrán ve chvíli, kdy se protihráč pokouší zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč.
13.    Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919)
To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku.
14.    Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920, 921)
15.    Dojde-li k špatnému střídání. (922)
Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže to není dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude pouze hráč vstupující na hřiště.
16.    Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti. (922)
Potrestán bude pouze jeden hráč.
17.    Pokud vyloučený hráč:
Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen.
Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.
Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925)
Zapisovatelský stolek o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení.
Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry.
18.    Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923)
To zahrnuje jak kratší tak delší časové období.
19.    Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům. (923)
To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.
20.    Zdržuje-li hráč úmyslně hru. (924)
To platí i pro zahození či odnášení míče hráčem provinivšího se družstva v přerušené hře, úmyslné blokování míče proti mantinelu či bráně nebo úmyslné ničení míče.
21.    Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924)
Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo svým jednáním blíží potrestání, musí být, je-li to možné, před učiněním případných opatření nejprve upozorněn kapitán družstva. Je-li trest uložen, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby trest odsloužil.
22.    Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925)
To platí i v situaci, kdy kapitán družstva neustále a bezdůvodně zpochybňuje rozhodnutí rozhodčích.
Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a menší přestupky ve srovnání s nesportovním chováním.
To také zahrnuje, jestliže člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí, pokud je to možné, realizační tým před opatřením nejprve upozorní.
23.    Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit bránu do správné pozice. (925)
Je povinností brankáře vrátit bránu do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné.
24.    Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)
25.    Používá-li hráč nesprávný dres. (bez signálu)
To zahrnuje i chybějící části dresu a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Veškeré nesprávné vybavení musí být nahlášeno řídícímu orgánu.
26.    Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu)
Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním.
27.    Účastní-li se utkání nesprávně očíslovaný hráč. (bez signálu)
Bude opraven zápis o utkání. Přestupky týkající se špatného číslování mohou vést pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Další případy tohoto přestupku musí být nahlášeny řídícímu orgánu.
606  Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
1.    Vstřelí-li soupeř branku během pětiminutového vyloučení, trest není zrušen.
Je-li pětiminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, užívají se též pravidla o vyloučení ve spojení s trestným střílením.
607  Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučením na trestnou lavici
1.    Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. (901)
To platí i v situaci, kdy hráč v poli při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu soupeře zasáhne.
2.    Hákuje-li hráč v poli hokejkou soupeřovo tělo. (906)
3.    Hodí-li hráč hokejkou nebo jakoukoliv částí své výstroje na hřišti ve snaze zasáhnout míč. (909)
4.    Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. (909)
5.    Pokud hráč podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu. (909)
6.    Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení. (923)
Pětiminutové vyloučení nahrazuje poslední dvouminutové vyloučení. Přestupky musí být podobné.
608  Osobní trest
1.    Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení vyloučení na trestnou lavici. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů.
Spáchá-li hráč, který právě slouží osobní trest, přestupek vedoucí k vyloučení na trestnou lavici, bude měření zbytku osobního trestu odloženo, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici.
2.    Osobní trest postihuje pouze hráče, a proto smí být v průběhu vyloučení na hřišti nahrazen.
Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí trest vyloučení na trestnou lavici. Hráč, jehož osobní trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož osobní trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení. Člen realizačního týmu potrestaný osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest vyloučení na trestnou lavici.
609  Desetiminutový osobní trest
1.    Vstřelí-li soupeř branku během desetiminutového osobního trestu, trest není zrušen.
610  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému osobnímu trestu
1.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925)
Nesportovní chování znamená urážející či nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, členům družstva, funkcionářům, divákům nebo jakékoliv simulování, předstírání či přihrávání ve snaze ovlivnit rozhodování rozhodčích. Úmyslné kopnutí, shození nebo udeření do mantinelu nebo do brány.
Házení hokejky či jiného vybavení, i během přerušení, nebo v prostoru pro střídání.
611  Vyloučení do konce utkání
1.    Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání.
Pořadatel je odpovědný za zajištění odchodu potrestaného do šatny a za zabránění jeho vstupu do hlediště nebo zpět na hřiště během zbývajícího času utkání, včetně možného prodloužení nebo trestných střílení. Všechna vyloučení do konce utkání musí být zaznamenána.
Přestupky spáchané před nebo po utkání, které běžně vedou k vyloučení do konce utkání, musí být zaznamenány, nevedou však k vyloučení na trestnou lavici. S výjimkou nesprávného vybavení, které musí být hráčem uvedeno do řádného stavu, aby následně mohl v utkání startovat, přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání spáchané před utkáním mají za následek také to, že se viník nesmí účastnit utkání, včetně možného prodloužení nebo trestných střílení.
2.    Po vyloučení do konce utkání následuje vždy pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil vyloučení na trestnou lavici a případné další vyloučení na trestnou lavici, které byly dříve uloženy hráči nebo členovi realizačního týmu vyloučenému do konce utkání a ještě neuplynuly. Případné osobní tresty týkající se hráče vyloučeného do konce utkání se ruší.
612  Vyloučení do konce utkání 1
1.    Vyloučení do konce utkání 1 vede k postihu pro zbytek utkání a nemá žádné další následky.
613  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
1.    Užívá-li hráč neschválenou hokejku nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí.
Užívá-li brankář neschválenou masku. (bez signálu)
2.    Účastní-li se utkání hráč nebo člen realizačního týmu neuvedený v zápise o utkání. (bez signálu)
3.    Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu. (bez signálu)
4.    Pokud se hráč proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)
Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená podruhé ve stejném utkání.
5.    Pokud hráč ve vzteku zlomí hokejku nebo poničí jinou část své výstroje. (925)
6.    Proviní-li se hráč hrubým nesportovním přestupkem. (909)
To zahrnuje jakékoliv nebezpečné, násilné či nesportovní přestupky považované za úmyslné nebo nevyprovokované.
614 Vyloučení do konce utkání 2
1.    Vyloučení do konce utkání 2 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže.
615  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu šarvátky. (909)
Šarvátka znamená mírnější formu rvačky bez úderů nebo kopů, při níž zúčastnění hráči respektovali snahu je od sebe oddělit.
2.    Spáchá-li hráč podruhé v utkání přestupek vedoucí k pětiminutovému vyloučením. (923)
Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé pětiminutové vyloučení, ale stejně musí následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
3.    Pokud se člen realizačního týmu proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)
Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená podruhé ve stejném utkání.
4.    Pokud se hráč v souvislosti s měřením jeho výstroje snaží tuto výstroj opravit. (925)
5.    Spáchá-li hráč nebo člen realizačního týmu přestupek ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925)
To zahrnuje:
Když vyloučený hráč během hry úmyslně vstoupí na hrací plochu před tím, než jeho trest uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uloženo dvouminutové vyloučení. Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když uplyne jeho vyloučení. Pokud je omyl zjištěn po uplynutí vyloučení, nebudou učiněna žádná opatření. Pokud hráč, jehož vyloučení uplynulo, vstoupí do hry, ačkoliv má vzhledem k počtu hráčů na hrací ploše vyčkat následujícího přerušení, může to být v závislosti na důvodu, posouzeno jako ‘hra s příliš mnoha hráči na hřišti‘.
Pro přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání během trestných střílení.
Když je z prostoru pro střídání házena výstroj během hry.
Když se hráč, aniž by střídal, snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání.
Když se hry účastní hráč v poli, který se stejného utkání účastnil jako brankář.
Když družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti.
6.    Užívá-li hráč v poli vadnou hokejku nebo zpevněnou či prodlouženou hůl. (bez signálu)
616  Vyloučení do konce utkání 3
1.    Vyloučení do konce utkání 3 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže a dále k potrestání, které určí disciplinární orgán.
617  Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3
1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu rvačky. (909)
Za účastníka rvačky se hráč považuje tehdy, pokud použil údery nebo kopy.
2.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu brutálním přestupkem. (909)
To platí i pro hození hokejky nebo jiného vybavení na soupeře.
3.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu užitím hrubého jazyka. (925)
Užitím hrubého jazyka se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů realizačních týmů, funkcionářů nebo diváků.
618  Vyloučení ve spojení s trestným střílením
1.    Pokud je proměněno trestné střílení uložené za přestupek vedoucí k vyloučení, může tím být ovlivněno pouze vyloučení, které bylo příčinou trestného střílení.
To platí i pro odložené trestné střílení. Je-li trestné střílení způsobeno přestupkem trestaným dvouminutovým vyloučením, vyloučení bude zrušeno, pokud bylo trestné střílení proměněno, ale všechny ostatní druhy vyloučení musí být uloženy. Proviní-li se družstvo během odloženého trestného střílení dalším přestupkem vedoucím k trestnému střílení, za příčinu trestného střílení bude považován druhý přestupek. Je-li trestné střílení přerušeno přestupkem brankáře, bude přestupek brankáře považován za příčinu nového trestného střílení.
2.    Pokud je proměněno trestné střílení způsobené přestupkem, který není trestán vyloučením, žádný další trest tím nebude ovlivněn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žádné komentáře
 
email: skpaintballvarnsdorf@seznam.cz