SK PAINTBALL VARNSDORF

Barvířská 3083 Varnsdorf

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1979)
 

Ne (2013)
 

Návštěvnost stránek

Pravidla florbalu

Standartní situace

Opět tady máme pravidla o florbalu tentokrát o standartních situací, které mohou velkou mírou rozhodovat zápasy. Dnes si už můžete přečíst o obecných pravidlech pro standartní situace, situace vedoucí k vhazování a vhazování, situace vedoucí k rozehrání a rozehrání samotné, přestupky vedoucí k volnému úderu a provádění volného úderu, vše o trestném střílení včetně přestupků vedoucí k trestnému střílení.

5.    STANDARDNÍ SITUACE

501  Obecná pravidla pro standardní situace

1.    Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.

Standardní situace jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.

2.    Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.

Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Signál pro přestupek rozhodčí ukáží jen pokud to považují za nutné, ale vždy v souvislosti s vyloučením a s trestným střílením. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder.

3.    Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.

Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.

502  Vhazování (802)

1.    Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.

Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny nebo utkání se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva musí být na jejich vlastních polovinách hřiště.

2.    Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním.

3.    Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.

4.    Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.

Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa.

5.    Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Oba hráči musí mít svá chodidla ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky jsou drženy běžným způsobem oběma rukama nad značkou nejnižšího úchopu. Čepele jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.

Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry. První pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středové čáře, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukce rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. V případě dohadů při střídání před vhazováním je povinno hostující družstvo vystřídat první.

6.    Z vhazování je možno přímo vstřelit branku.

503  Situace vedoucí k vhazování

1.    Je-li míč neúmyslně zničen.

2.    Je-li míč poškozen.

Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší.

3.    Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa.

4.    Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté brány na původní místo, jakmile je to pokládáno za možné.

5.    Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na něj podezření, hra musí být okamžitě přerušena.

6.    Stane-li se během hry neobvyklá situace.

Rozhodčí posuzují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Za neobvyklé přerušení je vždy považováno: přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, zazní-li omylem siréna nebo je-li hra značně ovlivněna tím že míč zasáhl rozhodčího.

7.    Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

To platí i pro situaci, kdy se míč dostane do brány, aniž by přešel zepředu brankovou čáru.

8.    Není-li proměněno trestné střílení.

To platí i pro nesprávně provedené trestné střílení.

9.    Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem.

10.    Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou.

To platí i pro situaci, kdy potrestaný hráč vstoupí na hřiště před tím, než jeho vyloučení uplynulo nebo bylo zrušeno.

11.    Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

To platí i pro situaci, kdy hráči obou družstev spáchají přestupek současně.

12.    Pokud se rozhodčí neshodnou.

504  Rozehrání (803)

1.    Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.

Za provinivší se družstvo je považováno to, jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště. To platí i pro situaci, kdy hráč, ve snaze získat míček z brankové konstrukce, zasáhne síťku, aniž by se dotknul míčku.

2.    Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.

Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry.

3.    Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale rozehraje-li, zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.

4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný.

5.    Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6.    Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

505  Situace vedoucí k rozehrání

1.    Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.

506  Volný úder (804)

1.    Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder.

U přestupků vedoucích k volnému úderu se vždy pokud je to možné využívá pravidlo výhody.

Pravidlo výhody znamená, že má-li družstvo, které se neprovinilo, stále míč pod kontrolou, musí mít možnost pokračovat ve hře, pokud je to výhodnější než volný úder. Pokud je ponechána výhoda a hra je následně přerušena, protože družstvo, které se neprovinilo, přestane ovládat míč, musí být následný volný úder proveden na místě původního provinění.

2.    Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.

Pokud podle názoru rozhodčích není hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Volný úder, který by byl blíže k mantinelu než 1,5 m, se smí přemístit do této vzdálenosti. Volný úder za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou se provádí na nejbližším místě pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti dle pomyslné čáry vedené od středu brankové čáry přes místo přestupku. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankoviště, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžitě postavit zeď mimo malé brankoviště. Znemožňuje či zabraňuje-li tomu útočící družstvo, bude udělen volný úder za bránění ve hře pro bránící se družstvo. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování obranné zdi. Útočící družstvo má také právo umístit své hráče před obrannou zeď.

3.    Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3  m od míče, včetně hokejky.

Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale rozehraje-li, zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.

4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený či zvedaný.

5.    Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6.    Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.

507  Přestupky vedoucí k volnému úderu

1.    Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne, přidrží nebo kopne do soupeře nebo soupeřovy hokejky. (901, 902, 903, 910, 912)

Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, nejsou učiněna žádná opatření.

2.    Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. (904)

To platí i pro falešné střely. Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

3.    Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úrovní kolen. (904, 913)

Zastavení míče stehnem není považováno za hru nad úrovní kolen, pokud to není považováno za nebezpečné. Za úroveň kolen se pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.

4.    Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. (905)

5.    Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno. (907)

6.    Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. (908, 911)

To zahrnuje i situaci, kdy útočící družstvo zabraňuje nebo znemožňuje postavení zdi při volném úderu 3,5 m od malého brankoviště.

7.    Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. (912)

To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč dvakrát úmyslně.

8.    Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. (912)

To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích úmyslná.

Přijetí přihrávky nohou hráčem stejného družstva je možné také v případě, kdy soupeř opomene převzít míč, přestože tak mohl učinit. Přihrávka nohou brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.

9.    Je-li hráč v poli v malém brankovišti. (914)

Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře.

Trestné střílení je vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.

Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Čáry jsou součástí malého brankoviště.

10.    Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu. (914)

11.    Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. (915)

Za přestupek se považuje, pouze pokud je hráč ve velkém brankovišti nebo blíže než 3 m od brankáře, měřeno od místa, kde brankář získá kontrolu nad míčem. Pasivně znamená neúmyslně, nebo opomene-li hráč uhnout.

12.    Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916)

Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh není považován za výskok. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne.

13.    Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu. (bez signálu)

Mimo hrací plochu znamená, že hráč stojí jedním nebo oběma chodidly mimo hrací plochu. Jestliže během střídání hráč stojí mimo hrací plochu a hraje míč, je to považováno za příliš mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal, hraje míč z prostoru pro střídání. Je dovoleno běžet mimo hřiště, ale není možné odtud hrát míč.

14.    Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. (917)

V tomto případě není brankář považován za hráče v poli. Za opuštění velkého brankoviště se považuje, pokud se žádná část brankářova těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Výhoz je proveden vypuštěním míče, a pokud brankář po výhozu opustí velké brankoviště, nejsou učiněna žádná opatření. Pravidlo se vztahuje i na situaci, kdy brankář zachytí míč uvnitř velkého brankoviště a poté celé jeho tělo vyklouzne z prostoru velkého brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti.

15.    Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. (917)

To se pokládá za přestupek pouze tehdy, pokud se míč nedotkl hrací plochy, mantinelu, jiného hráče nebo jeho vybavení, než se dostal za středovou čáru. Míč musí překročit středovou čáru celým objemem.

16.    Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918)

To platí i tehdy, když družstvo, které se neprovinilo, odnese míček během přerušení hry, nebo je-li míč tahán či zvedán. Pokud jsou rozehrání nebo volný úder provedeny ze špatného místa nebo není-li míč zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě.

17.    Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy. (924)

Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, je to považováno za kontrolu míče po celou dobu.

18.    Pokud brankář přijme přihrávku od spoluhráče. (924)

To se považuje za přestupek pouze pokud byla přihrávka, dle názoru rozhodčích, úmyslná. Přijetí přihrávky znamená, že se brankář dotkne míče rukou či paží, nebo i pokud míč jen tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Brankář smí přijmout přihrávku od spoluhráče, je-li v okamžiku přijetí přihrávky zcela mimo velké brankoviště a je tudíž považován za hráče v poli. Pokud brankář opustí zcela velké brankoviště, zastaví míč, vrátí se zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící míč, není to pokládáno za přihrávku brankáři.

Přihrávka brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže mít za následek trestné střílení.

19.    Je-li udělen trest za přestupek spáchaný v souvislosti s hrou. (příslušný signál)

20.    Když hráč zdržuje hru. (924)

Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo bráně tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem. Hráč má být pokud možno nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.

508  Trestné střílení (806)

1.    Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu k trestnému střílení.

Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku trestaného vyloučením, použijí se též pravidla týkající se vyloučení ve spojení s trestným střílením.

2.    Trestné střílení se provádí ze středového bodu.

3.    Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být ve svých prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře.

Brankář nesmí být nahrazen hráčem v poli. Proviní-li se brankář během provádění trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest. Pokud se během trestného střílení proviní jiný hráč potrestaného družstva, bude nařízeno nové trestné střílení a přestupek bude pokládán za sabotáž hry.

4.    Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení.

Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená směrem od středové čáry. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se úplně nové.

5.    Pokud je nařízeno trestné střílení spolu s dvouminutovým vyloučením na trestnou lavici, uvádí se tento trest do zápisu o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelena branka.

Potrestaný hráč musí být už během trestného střílení na trestné lavici.

509  Odložené trestné střílení (8O7)

1.    Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.

Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným střílením. Příčinou odloženého trestného střílení může být přestupek vedoucí k vyloučením, dokonce i pokud právě probíhá odložené vyloučení.

2.    Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí bezprostřední branková situace.

Odložené trestné střílení musí být provedeno ihned po skončení třetiny nebo utkání. Pokud družstvo, které se neprovinilo, správně skóruje během odloženého trestného střílení, branka bude uznána a trestné střílení zrušeno.

510  Přestupky vedoucí k trestnému střílení

1.    Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. (příslušný signál přestupku)

Rozhodčí posoudí, co lze považovat za brankovou situaci. Přestupky ve velkém brankovišti nevedou automaticky k trestnému střílení.

Pokud během probíhající brankové situace bránící družstvo úmyslně posune bránu nebo úmyslně hraje s příliš mnoha hráči na hřišti, bude vždy nařízeno trestné střílení.

Trestné střílení je také vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře
 
email: skpaintballvarnsdorf@seznam.cz